Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld door Yammas. Yammas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, prijzen en data.

De informatie op www.yammas.nl is indicatief, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op de website aangeboden informatie (zoals teksten, prijzen, grafisch materiaal en logo’s) zijn eigendom van of in licentie bij Yammas. Deze worden tevens beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor privé-gebruik.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Yammas kan niet garanderen dat de site(s) foutloos of ononderbroken functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. De informatie wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Gebruikmaking van de informatie is voor eigen risico van de gebruiker.

Yammas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.yammas.nl te kunnen raadplegen.